Project Description

SADP (ang. Search Active Device Protocol) to darmowe i proste w obsłudze oprogramowanie przeznaczone do wyszukiwania w sieci lokalnej kamer i rejestratorów marki Hikvision. Za jego pomocą można zmodyfikować podstawowe parametry sieciowe rejestratorów i kamer IP oraz zmienić lub przywrócić hasło. Po podłączeniu do sieci nowych urządzeń tego samego producenta ich adresy IP powtarzają się. Program SADP umożliwia ich zmianę bez względu na to czy są takie same i czy znajdują się w tej samej podsieci. Oprogramowanie dostępne jest na platformę Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 2008 – 32 / 64-bit, Windows XP, Windows 2003 – 32-bit.
1. Instalacja programu.
Program SADP dostępny TUTAJ, należy pobrać i zainstalować na dysku twardym komputera.
2. Wyszukiwanie aktywnych urządzeń.
Po uruchomieniu programu, SADP automatycznie skanuje sieć lokalną w poszukiwaniu nowo podłączonych urządzeń, które następnie wyświetlane są w oknie głównym programu. Lista nowo podłączonych urządzeń, odświeżana jest co 1 min, natomiast lista odłączonych urządzeń, aktualizowana jest co 3 min. Można również ręcznie odświeżyć listę za pomocą przycisku Refresh w celu natychmiastowej aktualizacji informacji o dostępnych w sieci urządzeniach. W oknie głównym programu wyświetlane są podstawowe informacje o parametrach sieciowych, takie jak typ urządzenia, adres IP, porty komunikacyjne, maska, brama, adres MAC, itp. Dostępne są również dodatkowe informacje: wersja firmware, nazwa i numer seryjny urządzenia oraz informacje o aktywowaniu urządzenia. W celu podglądnięcia wszystkich dostępnych parametrów, należy przesunąć suwak dostępny w dolnym oknie programu.
Po dwukrotnym kliknięciu na adres IP dostępnego urządzenia, nastąpi automatyczne przekierowanie do strony logowania przez przeglądarkę internetową.
Widok okna głównego programu SADP.
3. Zapisywanie podstawowych informacji o dostępnych urządzeniach.
Za pomocą SADP można wyeksportować na dysk twardy komputera plik z rozszerzeniem *xls w którym przechowywane są wszystkie informacje sieciowe dostępne z poziomu programu. Aby wyeksportować plik należy:
 • zaznaczyć ptaszkiem urządzenie(nia) których parametry mają zostać zapisane,
 • kliknąć przycisk Export w oknie głównym programu,
 • wprowadzić nazwę pliku i wskazać ścieżkę zapisu,
 • potwierdzić w celu wyeksportowania pliku.
Widok okna eksportu parametrów sieciowych dostępnych urządzeń.
4. Aktywacja urządzeń za pomocą SADP.
Zanim będzie możliwe korzystanie z urządzeń i modyfikacja parametrów sieciowych, należy je aktywować nadając hasło dla konta “admin”. Przy pierwszym podłączeniu rejestratora lub kamery do sieci, urządzenia wykrywane są przez program SADP jako nieaktywne (Inactive). Aby aktywować dane urządzenie, należy ustanowić hasło dla użytkownika “admin”. Można to zrobić za pomocą przeglądarki internetowej przy pierwszym logowaniu, oprogramowania klienckiego iVMS-4200, aplikacji SADP lub z poziomu rejestratora. Aby aktywować urządzenie za pomocą programu SADP należy:
 • wybrać nieaktywowane urządzenie w SADP (można również zaznaczyć kilka urządzeń w celu jednoczesnej aktywacji i nadania im tego samego hasła),
 • wprowadzić nowe hasło dla nieaktywowanego urządzenia i potwierdzić przyciskiem Activate.
Widok okna programu SADP w którym na czerwono zaznaczony jest obszar wprowadzania nowego hasła i aktywacji urządzenia.
Program automatycznie sprawdza i pokazuje siłę wprowadzonego hasła. Silne hasło musi zawierać od 8 do 16 znaków, wśród których powinny znajdować się co najmniej dwa rodzaje z następujących znaków: cyfry, małe litery, duże litery, znaki specjalne.
5. Eksport pliku GUID, ustawienie pytań zabezpieczających.
Po aktywacji rejestratora z nowszą wersją firmware za pomocą SADP pojawi się okno w którym można wygenerować specjalny plik GUID lub ustawić pytania zabezpieczające w rejestratorze. Plik lub pytania mogą posłużyć w przyszłości do resetu hasła administratora w przypadku gdy zostanie ono zapomniane lub zgubione. Jeżeli plik/pytania nie zostanie wyeksportowany/ustawione, można to zrobić w przyszłości po zalogowaniu się do rejestratora z poziomu konta administratora.
Widok okna eksportu pliku GUID z poziomu SADP po aktywacji rejestratora.
Widok okna ustawienia pytań zabezpieczających z poziomu SADP po aktywacji rejestratora.
6. Włączenie usługi Hik-Connect.
Za pomocą SADP można włączyć usługę Hik-Connect. W tym celu należy:
 • zaznaczyć urządzenie w którym usługa ma być włączona,
 • zaznaczyć Enable Hik-Connect,
 • stworzyć lub zmienić istniejący kod weryfikacyjny
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku Confirm,
 • w oknie głównym programu wpisać hasło administratora i zatwierdzić zmiany.
Widok okna zmiany kodu weryfikacyjnego przy połączeniu Hik-Connect.
7. Modyfikacja parametrów sieciowych urządzenia.
Aby zmodyfikować parametry sieciowe pojedynczego urządzenia należy:
 • zaznaczyć na liście urządzenie, którego parametry sieciowe będą modyfikowane (lista dostępnych do modyfikacji parametrów sieciowych zostanie wyświetlona po prawej stronie programu). Jeśli funkcja DHCP jest zaznaczona, możliwa jest zmiana tylko dostępnych parametrów takich Port SDK (domyślnie 8000) oraz HTTP Port (domyślnie 80). Pozostałe parametry sieciowe (np: adres IP, maska, brama), przydzielane są automatycznie przez serwer DHCP. W przypadku korzystania z adresacji IPv6, musi ona być obsługiwana przez urządzenie. Podobnie jest w przypadku funkcji DHCP, która musi być obsługiwana zarówno przez urządzenia jak i router w sieci do której są one podłączone.
 • jeśli funkcja DHCP nie jest aktywna, możliwa jest ręczna modyfikacja wszystkich dostępnych parametrów sieciowych (np: adres IP, maska, brama, itp.),
 • aby wszystkie ustawienia zostały zapisane, należy wprowadzić hasło dostępu i zatwierdzić przyciskiem Modify.
Widok okna programu SADP. Na czerwono zaznaczony jest obszar konfiguracji parametrów sieciowych zaznaczonego urządzenia, przy wyłączonej funkcji DHCP.
Istnieje również możliwość modyfikacji parametrów sieciowych większej liczby urządzeń jednocześnie. W tym celu należy:
 • zaznaczyć na liście dostępne urządzenia których parametry będą modyfikowane,
 • z parametrów, które będą dostępne do edycji po prawej stronie okna konfiguracji należy wpisać początkowy adres IP (np. jeśli zaznaczone zostaną trzy urządzenia i początkowym adresem będzie 192.168.1.64, urządzeniom kolejno zostaną przyznane adresy 192.168.1.65, 192.168.1.66), port SDK (domyślnie dla urządzeń Hikvision 8000), maskę, bramę oraz port HTTP,
 • można również zaznaczyć funkcję “Enable DHCP” w celu automatycznego nadania zaznaczonym urządzeniom takich parametrów sieciowych jak adres IP, maska, brama,
 • w celu zapisania wszystkich ustawień, należy wprowadzić hasło dostępu do urządzeń i zatwierdzić przyciskiem Modify.
Widok okna programu SADP. Na czerwono zaznaczony jest obszar w którym przy aktywnych opcjach istnieje możliwość nadania parametrów sieciowych dla grupy urządzeń.
8. Resetowanie hasła do ustawień fabrycznych.
W zależności od wersji firmware w rejestratorze lub kamerze, dostępne są różne metody przywracania (resetowania) hasła. Jeżeli po zaznaczeniu urządzenia i kliknięciu zakładki Forgot Password pojawi się okno wyglądające jak na rysunku 1a należy postępować według procedury opisanej w punkcie I. Jeżeli pojawi się okno wyglądające jak na rysunku 1b należy skorzystać z procedury opisanej w punkcje II.
1a – widok okna resetowania hasła w przypadku urządzeń ze starszą wersją firmware.
1b – widok okna resetowania hasła w przypadku urządzeń z nowszą wersją firmware.
Procedura I.
Przed przystąpieniem do procedury resetowania hasła, należy uruchomić ponownie urządzenie. Po ponownym uruchomieniu, należy zaznaczyć je na dostępnej liście urządzeń (1) i kliknąć zakładkę Export (4). Wyeksportowany plik należy zapisać na dysku twardym komputera i przesłać do wsparcia technicznego Dipol. Zostanie odesłany kod odblokowujący który należy wkleić w zakładce Security Code (3) i zatwierdzić przyciskiem Confirm. Przywrócone zostanie hasło domyślne dla użytkownika admin: 12345.
Widok okna programu SADP.
Procedura II.
Jeżeli po kliknięciu zakładki Forgot Password (2) pojawi się okno wyglądające jak na poniższym zrzucie ekranu, w zależności od wersji firmware, mogą być dostępne trzy metody resetowania hasła administratora (5).
 • eksport/import specjalnego klucza (Export/Import Secret Key Mode),
 • za pomocą pliku GUID (GUID Mode),
 • za pomocą pytań zabezpieczających (Security Question Mode).
Widok okna z dostępnymi metodami resetowania hasła.
1. Resetowanie hasła poprzez eksport/import klucza, kod QR.
Po wybraniu opcji Export/Import Secret Key Mode, należy nacisnąć przycisk Export lub QR code (6). Po wybraniu Export pojawi się okno w którym należy wskazać ścieżkę zapisu pliku na dysku twardym. W przypadku wybrania QR code pojawi się kod QR dostępny w prawym górnym rogu poniższego okna. Wyeksportowany plik lub zdjęcie kodu QR należy wysłać do wsparcia technicznego Dipol. Mailem zwrotnym zostanie odesłany plik lub specjalny kod. Jeżeli zostanie odesłany kod, należy wybrać opcję Input Key (7) i wkleić otrzymany kod. Jeżeli odesłany zostanie plik, należy wybrać opcję Import File i wskazać ścieżkę dostępu do pliku (7). Po wykonaniu powyższych kroków w zakładce New Password i Confirm Password należy dwa razy wpisać nowe hasło dla konta admin. Po zatwierdzeniu przyciskiem Confirm, zostanie nadane nowe hasło. Jeżeli urządzeniem dla którego jest przywracane hasło jest rejestrator IP, po zaznaczeniu opcji Reset Network Cameras’ Passwords (7), hasło dostępu do wszystkich kamer które wcześniej były dodane do rejestratora, zostanie zmieniona na takie, które jest aktualnie nadawane.
Uwaga !

Po wyeksportowaniu pliku który zostanie wysłany do wsparcia technicznego, urządzenie cały czas musi być podłączone do sieci zasilającej. Nie należy go wyłączać ani eksportować nowego pliku przed zresetowaniem hasła. Jeżeli któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony, kod lub plik odblokowujący który zostanie odesłany nie zadziała.

Widok okna resetowania hasła za pomocą Export/Import Secret Key Mode.
2. Resetowanie hasła za pomocą GUID Mode.
W zależności od wersji firmware w rejestratorze, może być dostępna opcja przywracania hasła za pomocą pliku GUID. Jeżeli użytkownik (instalator) wyeksportował wcześniej taki plik, należy zaznaczyć opcję GUID Mode oraz wskazać ścieżkę dostępu do pliku. Po wpisaniu nowego hasła i zatwierdzeniu przyciskiem Confirm w rejestratorze zostanie ustawione nowe hasło. Po zaznaczeniu opcji Reset Network Cameras’ Passwords, hasło dostępu do wszystkich kamer które wcześniej były dodane do rejestratora, zostanie zmienione na takie, które jest aktualnie nadawane.
Widok okna resetowania hasła za pomocą pliku GUID.
3. Resetowanie hasła za pomocą pytań zabezpieczających.
W zależności od wersji firmware w rejestratorze, może być dostępna opcja przywracania hasła za pomocą ustalonych wcześniej pytań zabezpieczających. Jeżeli użytkownik (instalator) ustalił wcześniej takie pytania należy zaznaczyć opcję Security Question Mode. Po poprawnym wpisaniu odpowiedzi na wybrane pytania, wpisaniu nowego hasła i zatwierdzeniu przyciskiem Confirm w rejestratorze zostanie ustawione nowe hasło. Po zaznaczeniu opcji Reset Network Cameras’ Passwords, hasło dostępu do wszystkich kamer które wcześniej były dodane do rejestratora, zostanie zmienione na takie, które jest aktualnie nadawane.